Tw贸j koszyk:

0,00 
0

Brak produkt贸w w koszyku.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

搂1
Postanowienia wst臋pne
 1. Sklep internetowy Kapak Kartony dost臋pny pod adresem internetowym kapak-kartony.pl, prowadzony jest przez KAPAK sp. z o.o., wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego ds. gospodarki, NIP 642 319 33 40, REGON 363524584.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zar贸wno do Konsument贸w, jak i do Przedsi臋biorc贸w korzystaj膮cych ze Sklepu i okre艣la zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Um贸w Sprzeda偶y z Klientem na odleg艂o艣膰 za po艣rednictwem Sklepu.
搂2
Definicje
 1. Dzie艅 roboczy 鈥撀jeden dzie艅 od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Formularz rejestracji聽鈥 formularz dost臋pny w Sklepie Internetowym, umo偶liwiaj膮cy utworzenie Konta;
 3. Formularz zam贸wienia 鈥 interaktywny formularz dost臋pny w Sklepie umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do Koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w tym sposobu dostawy i p艂atno艣ci;
 4. Klient聽鈥 osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 lub ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, dokonuj膮ca zakup贸w w Sklepie;
 5. Konsument聽鈥 osoba fizyczna zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 sprzeda偶y w ramach Sklepu Internetowego, kt贸rej przedmiot nie jest zwi膮zany bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮;
 6. Konto聽鈥 konto Klienta w Sklepie, kt贸re stanowi oznaczony indywidualn膮 nazw膮 (loginem) i has艂em podanym przez Klienta zbi贸r zasob贸w w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w kt贸rym gromadzone s膮 dane podane przez Klienta oraz informacje o z艂o偶onych przez niego Zam贸wieniach w Sklepie Internetowym;
 7. Koszyk聽鈥 element oprogramowania Sklepu, w kt贸rym widoczne s膮 wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a tak偶e istnieje mo偶liwo艣膰 ustalenia i modyfikacji danych Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci ilo艣ci produkt贸w;
 8. Newsletter聽鈥 elektroniczna us艂uga dystrybucyjna 艣wiadczona przez Sprzedawc臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej e-mail, kt贸ra umo偶liwia wszystkim korzystaj膮cym z niej automatyczne otrzymywanie od Us艂ugodawcy cyklicznych tre艣ci kolejnych edycji newslettera zawieraj膮cego informacje o Produktach, nowo艣ciach i promocjach w Sklepie Internetowym;
 9. Produkt聽鈥 dost臋pna w Sklepie rzecz ruchoma/us艂uga b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.
 10. Przedsi臋biorca聽鈥 osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej odr臋bna ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, wykonuj膮ca we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸ra korzysta ze Sklepu.
 11. Regulamin聽鈥 niniejszy regulamin Sklepu.
 12. Sklep聽鈥 sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresem internetowym聽kapak-kartony.pl
 13. Sprzedawca聽鈥 Kapak sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮, NIP 6423193340, REGON 363524584.
 14. Umowa Sprzeda偶y聽鈥 umowa sprzeda偶y Produktu zawierana albo zawarta mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu Internetowego. Przez Umow臋 Sprzeda偶y rozumie si臋 te偶 鈥 stosownie do cech Produktu 鈥 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug i umow臋 o dzie艂o.
 15. Umowa zawarta na odleg艂o艣膰聽鈥 umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania um贸w na odleg艂o艣膰 (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecno艣ci stron, z wy艂膮cznym wykorzystaniem jednego lub wi臋kszej liczby 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 do chwili zawarcia umowy w艂膮cznie.
 16. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa聽鈥 ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 17. Zam贸wienie聽鈥 o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia i zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu lub Produkt贸w ze Sprzedawc膮.
搂3
Kontakt ze Sklepem
 1. Adres rejestrowy Sprzedawcy: ul. Lipowa 25D, 44-207 Rybnik.
 2. Adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Lipowa 25D, 44-207 Rybnik.
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@kapak.pl.
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 531 447聽744.
 5. Klient mo偶e porozumiewa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 za pomoc膮 adres贸w i numer贸w telefon贸w podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient mo偶e porozumie膰 si臋 telefonicznie ze Sprzedawc膮 w godzinach 7:00-15:00.
搂4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w聽tym przegl膮dania asortymentu Sklepu oraz sk艂adania zam贸wie艅 na Produkty, niezb臋dne聽s膮:

 • urz膮dzenie ko艅cowe z dost臋pem do sieci Internet (np. komputer, laptop lub inne urz膮dzenie multimedialne) i przegl膮dark膮 internetow膮,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • w艂膮czona obs艂uga plik贸w cookies,,
 • zainstalowany program FlashPlayer/Javascript
搂5
Informacje og贸lne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zak艂贸cenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane si艂膮 wy偶sz膮, niedozwolonym dzia艂aniem os贸b trzecich lub niekompatybilno艣ci膮 Sklepu Internetowego z infrastruktur膮 techniczn膮 Klienta.
 2. Przegl膮danie asortymentu Sklepu nie wymaga zak艂adania Konta. Sk艂adanie zam贸wie艅 przez Klienta na Produkty znajduj膮ce si臋 w asortymencie Sklepu mo偶liwe jest albo po za艂o偶eniu Konta zgodnie z postanowieniami 搂 6 Regulaminu albo przez podanie niezb臋dnych danych osobowych i adresowych umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 Zam贸wienia bez zak艂adania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie s膮 podane w polskich z艂otych i s膮 cenami brutto (uwzgl臋dniaj膮 podatek VAT).
 4. Na ko艅cow膮 (ostateczn膮) kwot臋 do zap艂aty przez Klienta sk艂ada si臋 cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe), o kt贸rej Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.
 5. W przypadku Umowy obejmuj膮cej periodyczne dostawy przez czas nieoznaczony ko艅cow膮 (ostateczn膮) cen膮 jest 艂膮czna cena obejmuj膮ca wszystkie p艂atno艣ci za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozs膮dnie oceniaj膮c, na wcze艣niejsze obliczenie wysoko艣ci ko艅cowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena b臋dzie obliczana, a tak偶e o op艂atach za transport, dostarczenie, us艂ugi pocztowe oraz o innych kosztach, b臋dzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany op艂aty za wysy艂k臋 zam贸wienia, kt贸ra zosta艂a nieprawid艂owo obliczona przez regu艂y obliczania koszt贸w wysy艂ki produkt贸w.
 8. Sprzedawca ma prawo zablokowa膰 konto Kupuj膮cego w przypadku powzi臋cia podejrzenia, i偶 informacje podane przez Kupuj膮cego w formularzu rejestracyjn膮 s膮 nieprawdziwe lub istnieje podejrzenie, 偶e Kupuj膮cy dzia艂a na szkod臋 Sprzedawcy. Dokonywanie zakup贸w przy u偶yciu zablokowanego konta nie jest mo偶liwe do czasu wyja艣nienia sprawy.
 9. Opakowania produkowane przez Kapak sp. z o.o. nie posiadaj膮 atestu do bezpo艣redniego kontaktu z 偶ywno艣ci膮.
搂6
Zak艂adanie Konta w Sklepie
 1. Aby za艂o偶y膰 Konto w Sklepie, nale偶y wype艂ni膰 Formularz rejestracji. Niezb臋dne jest podanie nast臋puj膮cych danych: imi臋 i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo艣膰, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz has艂o. W wypadku Us艂ugobiorc贸w nieb臋d膮cych konsumentami niezb臋dne jest tak偶e podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 2. Po wype艂nieniu Formularza rejestracji nale偶y wybra膰 pole 鈥濽tw贸rz Konto鈥.
 3. Za艂o偶enie Konta w Sklepie jest darmowe.
 4. Logowanie si臋 na Konto odbywa si臋 poprzez podanie loginu i has艂a ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Klient ma mo偶liwo艣膰 w ka偶dej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytu艂u jakichkolwiek op艂at usun膮膰 Konto poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Sprzedawcy, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w 搂3.
 6. Us艂uga korzystania z Konta jest 艣wiadczona przez Sprzedawc臋 na czas nieokre艣lony.
 7. Klient korzysta z Konta nieodp艂atnie.
搂7
Zasady sk艂adania Zam贸wienia
 1. W celu z艂o偶enia Zam贸wienia nale偶y:
 • wybra膰 Produkt b臋d膮cy przedmiotem Zam贸wienia, a nast臋pnie klikn膮膰 przycisk 鈥濪o koszyka鈥;
 • zalogowa膰 si臋 lub skorzysta膰 z mo偶liwo艣ci z艂o偶enia Zam贸wienia bez rejestracji;
 • je偶eli wybrano mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia Zam贸wienia bez rejestracji 鈥 wype艂ni膰 Formularz zam贸wienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zam贸wienia oraz adresu, na kt贸ry ma nast膮pi膰 dostawa Produktu, wybra膰 rodzaj przesy艂ki (spos贸b dostarczenia Produktu), wpisa膰 dane do faktury, je艣li s膮 inne ni偶 dane odbiorcy Zam贸wienia;
 • klikn膮膰 przycisk 鈥淶amawiam i p艂ac臋鈥
 • wybra膰 jeden z dost臋pnych sposob贸w p艂atno艣ci i w zale偶no艣ci od sposobu p艂atno艣ci, op艂aci膰 zam贸wienie w okre艣lonym terminie, z zastrze偶eniem 搂 8 pkt 3.
 1. Korzystanie z Formularza Zam贸wienia rozpoczyna si臋 z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
 2. Korzystanie z Formularza Zam贸wienia jest nieodp艂atnie i ulega zako艅czeniu z chwil膮 z艂o偶enia Zam贸wienia za jego po艣rednictwem albo z chwil膮 wcze艣niejszego zaprzestania sk艂adania Zam贸wienia za jego po艣rednictwem przez Klienta.
搂8
Zasady korzystania z us艂ugi Newsletter
 1. Uruchomienie us艂ugi Newslettera nast臋puje po podaniu w zak艂adce 鈥濶ewsletter鈥 na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na kt贸ry maj膮 by膰 przesy艂ane kolejne edycje Newslettera i klikni臋ciu pola akcji. Na Newsletter mo偶na si臋 r贸wnie偶 zapisa膰 poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zak艂adania Konta 鈥 z chwil膮 utworzenia Konta Us艂ugobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 2. Us艂uga Newsletter 艣wiadczona jest nieodp艂atnie przez czas nieoznaczony. Us艂ugobiorca ma mo偶liwo艣膰, w ka偶dej chwili i bez podania przyczyny, wypisania si臋 z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Us艂ugodawcy, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w 搂3.
 3. Klient obowi膮zany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w spos贸b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj膮c na uwadze poszanowanie d贸br osobistych oraz praw autorskich i w艂asno艣ci intelektualnej Sprzedawcy oraz os贸b trzecich. Klient obowi膮zany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym.
搂9
Oferowane metody dostawy oraz p艂atno艣ci
 1. Klient mo偶e skorzysta膰 z nast臋puj膮cych metod dostawy lub odbioru zam贸wionego Produktu:
 • Przesy艂ka kurierska
 • odbi贸r osobisty w siedzibie Sprzedawcy (ul. Lipowa 25D, Rybnik).
 1. Klient mo偶e skorzysta膰 z nast臋puj膮cych metod p艂atno艣ci:
 • P艂atno艣膰 przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy,
 • P艂atno艣ci elektroniczne -eService, PayPal.
 1. Szczeg贸艂owe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod p艂atno艣ci znajduj膮 si臋 za stronach Sklepu.
搂10
Warunki wykonania umowy sprzeda偶y
 1. Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia za pomoc膮 Formularza zam贸wienia w Sklepie internetowym zgodnie z 搂7 Regulaminu.
 2. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze艣nie przyjmuje Zam贸wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia i jego przyj臋cie do realizacji nast臋puje poprzez przes艂anie przez Sprzedawc臋 Klientowi stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt贸ra zawiera co najmniej o艣wiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam贸wienia i o jego przyj臋ciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda偶y. Z chwil膮 otrzymania przez Klienta powy偶szej wiadomo艣ci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udost臋pnienie Klientowi tre艣ci zawieranej Umowy Sprzeda偶y nast臋puje poprzez udost臋pnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przes艂anie Klientowi wiadomo艣ci e-mail, o kt贸rej mowa w pkt. 10.2. Regulaminu. Tre艣膰 Umowy Sprzeda偶y jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektronicznych albo p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y 鈥 w przeciwnym razie zam贸wienie zostanie anulowane.
 5. Je偶eli Klient wybra艂 spos贸b dostawy inny ni偶 odbi贸r osobisty, Produkt zostanie wys艂any przez Sprzedawc臋 w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrze偶eniem ust臋pu 6 niniejszego paragrafu), w spos贸b wybrany przez Klienta podczas sk艂adania Zam贸wienia.
 6. W przypadku zam贸wienia Produkt贸w o r贸偶nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd艂u偶szy podany termin, kt贸ry jednak nie mo偶e przekroczy膰 14 Dni Roboczych (W przypadku zam贸wienia Produkt贸w o r贸偶nych terminach dostawy, Klient ma mo偶liwo艣膰 偶膮dania dostarczenia Produkt贸w cz臋艣ciami lub te偶 dostarczenia wszystkich Produkt贸w po skompletowaniu ca艂ego zam贸wienia.)
 7. Pocz膮tek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si臋 od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt b臋dzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowo艣ci Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawc臋 poprzez przes艂anie stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 9. Dostawa Produktu na podanych na stronach Sklepu Internetowego cenach odbywa si臋 wy艂膮cznie na terenie Polski, . Ceny dostaw na teren Unii Europejskiej ustalane s膮 ka偶dorazowo indywidualnie.
 10. Dostawa Produktu do Klienta jest odp艂atna, chyba 偶e Umowa Sprzeda偶y stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe) s膮 wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zak艂adce 鈥濳oszty dostawy鈥 oraz w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia przez Klienta woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.
 11. Odbi贸r osobisty Produktu przez Klienta jest bezp艂atny.
 12. W przypadku zakupu oraz ch臋ci otrzymania faktury VAT na prowadzon膮 dzia艂alno艣膰 niezb臋dne jest podanie numeru NIP Nabywcy w odpowiedniej rubryce podczas sk艂adania zam贸wienia. W przeciwnym razie na fakturze nie zostanie uj臋ty numer NIP Nabywcy.
 13. Przesy艂anie faktur za z艂o偶one zam贸wienie odbywa si臋 w formie elektronicznej, w formacie pliku PDF za pomoc膮 poczty elektronicznej, na podany adres e-mail Nabywcy podczas sk艂adania zam贸wienia.
搂11
Reklamacja i gwarancja Produktu
 1. Umow膮 Sprzeda偶y obj臋te s膮 nowe Produkty. Na stronach Sklepu szczeg贸艂owo opisany jest stan ka偶dego Produktu.
 2. Sprzedawca jest obowi膮zany dostarczy膰 Klientowi rzecz woln膮 od wad.
 3. Podstawa i zakres odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy wzgl臋dem Klienta, je偶eli sprzedany Produkt ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮 (r臋kojmia) s膮 okre艣lone powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci w Kodeksie Cywilnym. W przypadku wyst膮pienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotycz膮ce r臋kojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamacj臋 nale偶y zg艂osi膰 pisemnie lub drog膮 elektroniczn膮 na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udost臋pnionego przez Sprzedawc臋 na jednej z podstron Sklepu.
 5. W reklamacji nale偶y zawrze膰 m.in. zwi臋z艂y opis wady, okoliczno艣ci (w tym dat臋) jej wyst膮pienia, dane Klienta sk艂adaj膮cego reklamacj臋, oraz 偶膮danie Klienta w zwi膮zku z wad膮 towaru tj. sposobu doprowadzenia Produktu do zgodno艣ci z Umow膮 Sprzeda偶y lub o艣wiadczenia o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od Umowy Sprzeda偶y.
 6. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do 偶膮dania reklamacyjnego niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni, a je艣li nie zrobi tego w tym terminie, uwa偶a si臋, 偶e 偶膮danie Klienta uzna艂 za uzasadnione, przy czym nie dotyczy to o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy.
 7. Towary odsy艂ane w ramach procedury reklamacyjnej nale偶y wysy艂a膰 na adres podany w 搂 3 niniejszego Regulaminu na koszt Sprzedawcy.
 8. W przypadku, gdy na Produkt zosta艂a udzielona gwarancja, informacja o niej, a tak偶e jej tre艣膰, b臋d膮 zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca do艂膮czy te偶 kart臋 gwarancyjn膮 do sprzedanego Produktu.
搂12
Pozosta艂e reklamacje
 1. Reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem Us艂ug Elektronicznych przez Sprzedawc臋 oraz pozosta艂e reklamacje zwi膮zanie z dzia艂aniem Sklepu Internetowego Klient mo偶e sk艂ada膰 pisemnie lub drog膮 elektroniczn膮 na podane w niniejszym Regulaminie adresy.
 2. Zaleca si臋 podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaju i daty wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci; 偶膮dania Klienta; danych kontaktowych sk艂adaj膮cego reklamacj臋, gdy偶 u艂atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Us艂ugodawc臋.
 3. Ustosunkowanie si臋 do reklamacji przez Sprzedawc臋 nast臋puje niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej z艂o偶enia.
搂13
Prawo odst膮pienia od umowy
 1. Konsument mo偶e w terminie 14 dni odst膮pi膰 od Umowy Sprzeda偶y bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu okre艣lonego w ust. 1 rozpoczyna si臋 od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej ni偶 przewo藕nik.
 3. W przypadku Umowy, kt贸ra obejmuje wiele Produkt贸w, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub cz臋艣ci.
 4. W przypadku Umowy, kt贸ra polega na regularnym dostarczaniu Produkt贸w przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od obj臋cia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument mo偶e odst膮pi膰 od Umowy, sk艂adaj膮c Sprzedawcy o艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy. Do zachowania terminu odst膮pienia od Umowy wystarczy wys艂anie przez Konsumenta o艣wiadczenia przed up艂ywem tego terminu.
 6. O艣wiadczenie mo偶e by膰 wys艂ane za pomoc膮 tradycyjnej poczty b膮d藕 drog膮 elektroniczn膮 poprzez przes艂anie o艣wiadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez z艂o偶enie o艣wiadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy 鈥 dane kontaktowe Sprzedawcy zosta艂y okre艣lone w 搂3. O艣wiadczenie mo偶na z艂o偶y膰 r贸wnie偶 na formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz za艂膮cznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowi膮zkowe.
 7. W przypadku przes艂ania o艣wiadczenia przez Konsumenta drog膮 elektroniczn膮, Sprzedawca prze艣le Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy.
 8. Skutki odst膮pienia od Umowy:
 • W przypadku odst膮pienia od Umowy zawartej na odleg艂o艣膰 Umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.
 • W przypadku odst膮pienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc臋.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu p艂atno艣ci, jakiego u偶y艂 konsument, chyba 偶e konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.
 • Je偶eli Sprzedawca nie zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Produkt od konsumenta, mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 • Konsument powinien odes艂a膰 Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym poinformowa艂 Sprzedawc臋 o odst膮pieniu od Umowy, chyba 偶e Sprzedawca zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Produkt. Termin zostanie zachowany, je艣li Konsument ode艣le Produkt przed up艂ywem terminu 14 dni.
 • Konsument ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Produktu, tak偶e koszty zwrotu Produktu, je艣li ze wzgl臋du na sw贸j charakter Produkt ten nie m贸g艂 zosta膰 w zwyk艂ym trybie odes艂any poczt膮.
 • Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w wybranego sposobu dostawy Produktu innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostawy dost臋pny w Sklepie Internetowym.
 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie warto艣ci Produktu wynikaj膮ce z korzystania z niego w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • W przypadku Produktu lub Produkt贸w, kt贸rych dostawy, na wyra藕ne 偶膮danie Konsumenta, rozpocz臋艂y si臋 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy, Konsument, kt贸ry wykonuje prawo odst膮pienia od umowy po zg艂oszeniu takiego 偶膮dania, ma obowi膮zek zap艂aty za 艣wiadczenia spe艂nione do chwili odst膮pienia od umowy. Kwot臋 zap艂aty oblicza si臋 proporcjonalnie do zakresu spe艂nionego 艣wiadczenia, z uwzgl臋dnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
 1. W przypadku gdy ze wzgl臋du na charakter Produktu nie mo偶e on zosta膰 odes艂any w zwyk艂ym trybie poczt膮, informacja o tym, a tak偶e o kosztach zwrotu Produktu, b臋dzie si臋 znajdowa膰 w opisie Produktu w Sklepie.
 2. Prawo do odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu,
 • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia,
 • o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli Sprzedawca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przez rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 utraci prawo odst膮pienia od Umowy,
 • w kt贸rym cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od Umowy,
 • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami.
搂14
Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅
 1. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez Klienta b臋d膮cego konsumentem z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 na stronie internetowej Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w pod adresem:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 1. Przy Prezesie Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w dzia艂a tak偶e punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powsta艅c贸w Warszawy 1, Warszawa.), kt贸rego zadaniem jest mi臋dzy innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotycz膮cych pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich.
 2. Konsument posiada nast臋puj膮ce przyk艂adowe mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅:
 • Konsument uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego, o kt贸rym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z p贸藕n. zm.), z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z Umowy zawartej ze Sprzedawc膮 聽(wi臋cej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
 • Konsument uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z p贸藕n. zm.), z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Konsumentem a Sprzedawc膮 聽(wi臋cej informacji na stronie inspektora w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej przez Sprzedawc臋);
 • Konsument mo偶e uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w sprawie rozstrzygni臋cia sporu mi臋dzy nim a Sprzedawc膮, korzystaj膮c tak偶e z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich).
 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dost臋pna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania spor贸w pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywn膮 i wieloj臋zyczn膮 stron臋 internetow膮 z punktem kompleksowej obs艂ugi dla konsument贸w i przedsi臋biorc贸w d膮偶膮cych do pozas膮dowego rozstrzygni臋cia sporu dotycz膮cego zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowej umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug (wi臋cej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w:

https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

搂15
Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klient贸w zbieranych za po艣rednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klient贸w zbierane przez administratora za po艣rednictwem Sklepu Internetowego zbierane s膮 w celu realizacji Umowy Sprzeda偶y oraz prowadzenia statystyk, a je偶eli Klient wyrazi na to zgod臋 鈥 tak偶e w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klient贸w Sklepu internetowego mog膮 by膰:
 • W przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesy艂k膮 pocztow膮 lub przesy艂k膮 kuriersk膮, Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo藕nikowi lub po艣rednikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu p艂atno艣ci elektronicznych lub kart膮 p艂atnicz膮 Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obs艂uguj膮cemu powy偶sze p艂atno艣ci w Sklepie internetowym.
 1. Klient ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia Umowy Sprzeda偶y skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy.
搂16
Postanowienia dotycz膮ce przedsi臋biorc贸w
 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte odnosz膮 si臋 wy艂膮cznie do Klient贸w i Us艂ugobiorc贸w nie b臋d膮cych konsumentami.
 2. Sprzedawcy przys艂uguje prawo odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y zawartej z Klientem nieb臋d膮cym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odst膮pienie od Umowy Sprzeda偶y w tym wypadku mo偶e nast膮pi膰 bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nieb臋d膮cego konsumentem 偶adnych roszcze艅 w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W razie zawierania um贸w z Klientami nie b臋d膮cymi Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczy膰 dost臋pne sposoby p艂atno艣ci, w tym tak偶e wymaga膰 dokonania przedp艂aty w ca艂o艣ci albo cz臋艣ci i to niezale偶nie od wybranego przez Klienta sposobu p艂atno艣ci oraz faktu zawarcia Umowy Sprzeda偶y.
 4. Z chwil膮 wydania przez Sprzedawc臋 Produktu przewo藕nikowi przechodz膮 na Klienta nie b臋d膮cego konsumentem korzy艣ci i ci臋偶ary zwi膮zane z Produktem oraz niebezpiecze艅stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialno艣ci za utrat臋, ubytek lub uszkodzenie Produktu powsta艂e od przyj臋cia go do przewozu a偶 do wydania go Klientowi oraz za op贸藕nienie w przewozie przesy艂ki.
 5. W razie przes艂ania Produktu do Klienta za po艣rednictwem przewo藕nika Klient nie b臋d膮cy konsumentem obowi膮zany jest zbada膰 przesy艂k臋 w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy przesy艂kach tego rodzaju. Je偶eli stwierdzi, 偶e w czasie przewozu nast膮pi艂 ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowi膮zany jest dokona膰 wszelkich czynno艣ci niezb臋dnych do ustalenia odpowiedzialno艣ci przewo藕nika.
 6. Zgodnie z art. 558 搂 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi za Produkt wobec Klienta nie b臋d膮cego konsumentem zostaje wy艂膮czona.
 7. W odniesieniu do Klient贸w nie b臋d膮cych Konsumentami Sprzedawca mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ugi Konta Internetowego, Newslettera oraz innych us艂ug elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes艂anie Klientowi stosownego o艣wiadczenia pisemnie lub drog膮 elektroniczn膮.
 8. Odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie b臋d膮cego konsumentem, bez wzgl臋du na jej podstaw臋 prawn膮, jest ograniczona 鈥 zar贸wno w ramach pojedynczego roszczenia, jak r贸wnie偶 za wszelkie roszczenia w sumie 鈥 do wysoko艣ci zap艂aconej ceny oraz koszt贸w dostawy z tytu艂u Umowy Sprzeda偶y, nie wi臋cej jednak ni偶 do kwoty jednego tysi膮ca z艂otych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 w stosunku do Klienta nie b臋d膮cego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialno艣ci z tytu艂u utraconych korzy艣ci w stosunku do Klienta nie b臋d膮cego konsumentem.
 9. Wszelkie spory powsta艂e pomi臋dzy Sprzedawc膮, a Klientem nieb臋d膮cym konsumentem zostaj膮 poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedawcy.
搂17
Postanowienia ko艅cowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane s膮 w j臋zyku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa偶nych przyczyn, to jest: zmiany przepis贸w prawa, zmiany sposob贸w p艂atno艣ci i dostaw 鈥 w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu. O ka偶dej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu um贸w o charakterze ci膮g艂ym (np. us艂uga Konta Internetowego) zmieniony Regulamin wi膮偶e Klienta, je偶eli zosta艂y zachowane wymagania okre艣lone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, a Klient prawid艂owo powiadomiony o zmianach nie wypowiedzia艂 umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowa艂a wprowadzeniem jakichkolwiek nowych op艂at lub podwy偶szeniem obecnych Klient b臋d膮cy konsumentem ma prawo odst膮pienia od umowy.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Um贸w Sprzeda偶y, z kt贸rych nie b臋d膮 wynika膰 stosunki zobowi膮zaniowe o charakterze ci膮g艂ym, zmiany Regulaminu nie b臋d膮 w 偶aden spos贸b narusza膰 praw nabytych Klient贸w b臋d膮cych konsumentami przed dniem wej艣cia w 偶ycie zmian Regulaminu, w szczeg贸lno艣ci zmiany Regulaminu nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na ju偶 sk艂adane lub z艂o偶one Zam贸wienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzeda偶y.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci: Kodeksu cywilnego; ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

REGULAMIN ZWROT脫W I WYMIAN TOWAR脫W W SKLEPIE STACJONARNYM

Zasady wymiany lub zwrotu towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym, w siedzibie firmy Kapak sp. z o.o.
 1. Na zasadach okre艣lonych w niniejszym Regulaminie Klientowi przys艂uguje prawo wymiany b膮d藕 zwrotu towaru w terminie 14 dni, liczonych od dnia dokonania zakupu danego towaru. Aby dokona膰 wymiany b膮d藕 zwrotu towaru, Klient musi posiada膰 oryginalny paragon zakupu lub faktur臋.

 2. Zwrotowi b膮d藕 wymianie podlega towar, kt贸ry:

 • nie nosi 偶adnych 艣lad贸w u偶ytkowania, tj. towar musi by膰 w tym samym stanie, w jakim zosta艂 zakupiony,

 • nie zosta艂 w 偶aden spos贸b uszkodzony ani pobrudzony,

 • posiada oryginalnie przymocowane wszelkie sta艂e oznakowanie i wszelkie inne oznaczenia, w kt贸re Sprzedawca zaopatrzy艂 towar.

 1. W przypadku nie spe艂nienia przez towar powy偶szych wymog贸w (wskazanych w pkt. II 1.) lub zg艂oszenia przez Klienta 偶膮dania zwrotu lub wymiany po up艂ywie terminu okre艣lonego w pkt. I, Sprzedawca odm贸wi przyj臋cia takiego towaru.
 2. Wymiana towaru realizowana jest jednorazowo do 14 dni od zakupu na podstawie paragonu/faktury VAT, na produkt w tej samej cenie.

搂 1

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) okre艣la zasady zwrot贸w b膮d藕 wymian towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym firmy Kapak sp. z o.o.
2. Regulamin nie dotyczy Sklepu Internetowego, w kt贸rych sprzedawane s膮 produkty marki Kapak.

搂 2

U偶yte w Regulaminie zwroty oznaczaj膮:
1. Sprzedawca – Kapak sp. z o.o. ul. Lipowa 25D, 44-207 Rybnik, NIP: 6423193340, e-mail: sklep@kapak.pl.
2. Towar 鈥 wszelkie produkty zakupione w sklepie stacjonarnym, w siedzibie firmy Kapak sp. z o.o.
3. Wymiana Towaru 鈥 wymiana zakupionego towaru na identyczny towar w obr臋bie rozmiaru.

搂 3

1. Ka偶demu Konsumentowi umo偶liwia si臋 dokonanie zwrotu b膮d藕 wymiany towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym w terminie do 14 dni od dnia dokonania zakupu (tzn. od dnia nast臋pnego od daty ujawnionej na paragonie fiskalnym/fakturze VAT jako daty sprzeda偶y) na zasadach wskazanych w Regulaminie. Po up艂ywie ww. terminu nie ma mo偶liwo艣ci zwrotu towaru.

2. Zwrotowi b膮d藕 wymianie podlega towar, kt贸ry:
a. nie nosi 艣lad贸w u偶ytkowania;
b. nie zosta艂 w 偶aden spos贸b uszkodzony;
c. posiada oryginalnie przymocowane wszelkie sta艂e oznaczenia, w szczeg贸lno艣ci nie uszkodzone etykiety i metki, w kt贸re Sprzedawca zaopatrzy艂 towar,
d. znajduje si臋 w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, je偶eli w takie opakowanie by艂 zaopatrzony.

3. Zwrotu b膮d藕 wymiany towaru Konsument mo偶e dokona膰 w sklepie stacjonarnym, w miejscu faktycznego zakupu towaru. Zwrot lub wymiana b臋dzie dokonana tylko za okazaniem oryginalnego paragonu fiskalnego lub orygina艂u Faktury VAT.

4. Z chwil膮 przyj臋cia towaru do zwrotu, Konsument:
a. zwraca Sprzedawcy r贸wnie偶 paragon, o kt贸rym mowa w punkcie poprzedzaj膮cym. Je偶eli na paragonie znajdowa艂y si臋 r贸wnie偶 inne towary Konsument otrzymuje paragon zast臋pczy. Orygina艂 paragonu pozostaje u Sprzedawcy.
b. okazuje Sprzedawcy orygina艂 Faktury VAT. Je偶eli na Fakturze znajdowa艂y si臋 r贸wnie偶 inne towary Konsument otrzymuje Faktur臋 koryguj膮c膮. Orygina艂 Faktury VAT jest zwracany do Konsumenta.

5. Z chwil膮 przyj臋cia towaru do wymiany, Konsument:
a. okazuje Sprzedawcy r贸wnie偶 paragon do wgl膮du, o kt贸rym mowa w punkcie 4 搂 3. Sprzedawca nanosi adnotacj臋 na paragonie o wymianie towaru. Orygina艂 paragonu pozostaje u Klienta.
b. okazuje Sprzedawcy orygina艂 Faktury VAT. Konsument otrzymuje Faktur臋 koryguj膮c膮. Orygina艂 Faktury VAT jest zwracany do Konsumenta.

搂 4

Zwrot towaru dokonywany jest za zwrotem uiszczonej przez Konsumenta ceny:
a. w przypadku gdy Konsument p艂aci艂 za towar got贸wk膮 zwrot nast臋puje w got贸wce,
b. w przypadku p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮, kredytow膮 lub debetow膮, zwrot nale偶no艣ci nast臋puje w got贸wce,

搂 5

1. Wszelkie skargi b膮d藕 zastrze偶enia w zakresie stosowania Regulaminu nale偶y kierowa膰 na pi艣mie w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniaj膮cego skarg臋 na adres Sprzedawcy, wskazany w 搂2 ust. 1 Regulaminu.

2. Regulamin obowi膮zuje od dnia 12 maja 2020 r. do odwo艂ania.

Przeczytaj r贸wnie偶 nasz膮 [polityka_prywatno艣ci]