Program lojalnościowy

Kapak Plus
dba o Twój portfel

Jeśli jesteś naszym klientem, to ten program na pewno Ci się spodoba.
Jeśli dopiero rozważasz współpracę z nami, ten program powinien przekonać Cię do zakupów u nas.

 • W Kapak Plus wszystkie Twoje zakupy złożone po 15.03.2024 roku sumują się.
 • Gdy suma Twoich zamówień przekroczy ustalony próg, automatycznie zyskujesz stały rabat na wszystkie kolejne zamówienia.
 • Co więcej: rabaty przypisane do Twojego konta klienta łączą się z promocjami dostępnymi na stronie - więc to zawsze się opłaca!

1

Zarejestruj się

Musisz posiadać konto w naszym sklepie.

Zarejestruj się albo zaloguj na swoje konto podczas finalizowania zamówienia.

2

Składaj zamówienia

Zamawiaj kartony w miarę zapotrzebowania.

Twoje zamówienia sumują się, jeśli zawsze robisz je z tego samego konta.

3

Otrzymaj stały rabat klienta

Gdy suma Twoich zamówień przekroczy dany próg, otrzymasz odpowiadający mu  stały rabat

Każde kolejne zamówienie złożysz już ze swoim rabatem przypisanym do Twojego konta.

4

Przekraczaj kolejne progi

Możesz cieszyć się stałym dostępem do jeszcze niższych cen oraz przekraczać kolejne progi.

Kapak Plus | Program lojalnościowy na opakowania tekturowe
Zobacz, jak szybko możesz zacząć oszczędzać

Progi rabatowe w programie Kapak Plus

Przekraczając kolejne progi, otrzymujesz coraz lepsze warunki zakupowe. Logując się na swoje konto automatycznie otrzymujesz przypisane Ci warunki, wynikające z historii Twoich zamówień złożonych po 15.03.2024 r.
Kapak Plus | Program lojalnościowy na opakowania tekturowe

Jeśli suma wszystkich Twoich zamówień złożonych po 15.032024 przekroczy odpowiedni próg, kolejne zamówienie złożysz z automatycznie przyznanym rabatem.

 • łączna kwota zamówień 1.100,00 zł = stały rabat 2%
 • łączna kwota zamówień 4.400,00 zł = stały rabat 4%
 • łączna kwota zamówień 8.800,00 zł = stały rabat 6%
 • przy jeszcze większych zakupach łącznych – ustalimy indywidualne warunki zakupowe.

Jeśli korzystasz z opakowań tekturowych na co dzień, pierwszy próg bardzo łatwo przekroczyć – wystarczy złożyć zamówienia na łączną kwotę co najmniej 1100 złotych brutto, aby każde kolejne złożyć już z dodatkowym rabatem 2%.

Przekraczając kolejne progi – uzyskasz coraz lepsze warunki

Warto zauważyć, że rabaty liczone są od cen na stronie – również od tych promocyjnych.

Rabaty nie obejmują kosztów wysyłek.

Jak to działa?

Regulamin programu Kapak Plus

Poznaj podstawowe zasady programu Kapak Plus, aby cieszyć się niedrogimi kartonami już na zawsze!
 1. Regulamin programu lojalnościowego Kapak Plus (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Klientów z Programu Lojalnościowego.
 2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
  • Organizator – KAPAK sp. z o.o., ul. Głucha 74A, Rybnik 44-210, NIP: UE6423193340, e-mail: sklep@kapak.pl.
  • Program Lojalnościowy, Program, Kapak Plus – akcja promocyjna pod nazwą „Kapak Plus” organizowana przez Organizatora. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
  • Regulamin – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
  • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.kapak-kartony.pl na zasadach określonych w regulaminie Sklepu.
 3. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każda osoba, która zarejestrowała w Sklepie konto klienta zgodnie z regulaminem Sklepu oraz zaakceptowała treść Regulaminu Sklepu.
 4. Uczestnik w związku ze składaniem zamówień na towary Sklepu ma sumowane kwoty swoich zamówień według poniższych zasad:
  • Suma założonych zamówień obejmuje wszystkie zamówienia złożone po dniu 15.03.2024r.
  • Suma złożonych zamówień obejmuje sumę kosztów towarów zawartych we wszystkich złożonych zamówieniach. Suma nie obejmuje kosztu przesyłek i usług.
  • Suma złożonych zamówień jest naliczana przez okres jednego roku (dalej: Okres Liczenia Sumy). Oznacza to, że do obliczania sumy złożonych zamówień brane są zamówienia z okresu do daty bieżącej od daty sprzed dokładnie 1 roku.
  • Zamówienia złożone przed Okresem Liczenia Sumy nie są brane pod uwagę do sumy złożonych zamówień.
  • Do obliczania sumy złożonych zamówień w Okresie Liczenia Sumy nie są brane pod uwagę towary z zamówień, które uległy zwrotowi lub które nie zostały zrealizowane na skutek rozwiązania umowy kupna-sprzedaży przez jedną ze stron lub w innych okolicznościach.
  • Zamówienia składane Organizatorowi, które nie wliczają się do sumy złożonych zamówień, to zamówienia:
   • z pominięciem witryny Sklepu (np. w formie telefonicznej, wiadomości e-mail itd.),
   • za pośrednictwem witryny Sklepu, ale bez uprzedniego zalogowania do konta w Sklepie.
  • Do sumy złożonych zamówień brane są wszystkie zamówienia po odbiorze paczki od kuriera, pod warunkiem że umowa ta nie zostanie wcześniej rozwiązana.
  • W przypadku ustalenia, że suma złożonych zamówień została naliczona niepoprawnie, w szczególności tytułem umów sprzedaży towarów lub usług zawartych poza Okresem Liczenia Sumy albo też umów które uległy następnie rozwiązaniu – Organizator ma prawo odebrać Uczestnikowi naliczone wcześniej rabaty.
 5. Progi rabatowe
  • Jeśli suma złożonych zamówień w Okresie Liczenia Sumy przekroczy jeden z progów, Uczestnikowi zostaje przyznany Stały Rabat Klienta w wysokości wg poniższego schematu:
   • jeśli suma złożonych zamówień w Okresie Liczenia Sumy wynisi co najmniej 1 100 złotych brutto, to Uczestnik otrzymuje Stały Rabat Klienta w wysokości 2%
   • jeśli suma złożonych zamówień w Okresie Liczenia Sumy wynosi co najmniej 4 400 złotych brutto, to Uczestnik otrzymuje Stały Rabat Klienta w wysokości 4%
   • jeśli suma złożonych zamówień w Okresie Liczenia Sumy wynosi co najmniej 8 800 złotych brutto, to Uczestnik otrzymuje Stały Rabat Klienta w wysokości 6%
  • Po przekroczeniu kolejnych progów rabatowych Uczestnikowi zostaje przyznany nowy Stały Rabat Klienta, który zastępuje poprzedni Stały Rabat Klienta, w wysokości odpowiadającej przekroczonemu progowi wg zasad określonych w punkcie wyżej.
 6. Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 16.03.2024.
 7. Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w każdym czasie – z zastrzeżeniem że:
  • Organizator poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia Programu Lojalnościowego ze stosownym wyprzedzeniem, co najmniej na 1 miesiąc wcześniej.
 8. W przypadku zakończenia Programu – uzyskane w trakcie trwania Programu Stałe Rabaty Klienta pozostają aktywne przez okres 1 roku od dnia zakończenia programu.
 9. W przypadku zamknięcia konta w Sklepie a następnie ponownego założenia konta, Uczestnik przystępuje do Programu Kapak Plus ponownie – zamówienia złożone przed zamknięciem konta z Sklepie nie są wliczane do sumy złożonych zamówień.
 10. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu Lojalnościowego jest Organizator. Zasady przetwarzania danych osobowych są opisane w Regulaminie i Polityce Prywatności sklepu.
 11. W przypadku niezadowolenia ze sposobu przebiegu Programu Lojalnościowego, Uczestnicy mają możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: sklep@kapak.pl
  • Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
  • Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. W takim przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji – na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.
 13. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i polityki prywatności Organizatora.